Click pe pătrat pentru schimbare wallpaper blog.

19 martie 2017

CERERE DE RENUNȚARE LA PRETENȚIILE CIVILE

Instanța JUDECĂTORIA ROMAN
Dosar nr. 1655/291/2016
Termen1 19 Mai 2016
Complet c6

Domnule Președinte,

Subsemnatul FĂRĂOANU VILHELM, având codul numeric personal: CNP ..., domiciliat în mun. ROMAN 611009, str. ..., bl. ..., sc. ..., etj. ..., ap. ..., jud. NEAMȚ, în calitate de parte civilă formulez, în baza art. 22 C. proc. pen.

CERERE DE RENUNȚARE LA PRETENȚIILE CIVILE în parte,

formulate în dosarul nr. 1655/291/2016 al Judecătoriei Roman în care m-am constituit la data de 06.04.2016 parte civilă prin obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care subsemnatul ar fi beneficiat, potrivit art. 80 alin. (1) din Codul muncii și obligarea pârâtei la plata de daune morale, apreciate la o valoare pe care instanța o poate dispune, potrivit art. 253 alin. (1) şi (2) din Codul muncii;

rămânând pe rol soluționarea cererii prin care solicităm instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună :

- obligarea pârâtei la acordarea unui loc de muncă conform stării de sănătate și pregătirii profesionale a reclamantului sau acordarea unei indemnizații în bani lunare pentru reclamant, întrucât nu am mai găsit nici un loc de muncă, fiind asistat social, iar banii în valoare de 142 lei/lunar din ajutorul social sunt insuficienți supraviețuirii, fiind într-o situație foarte dificilă a existenței.

În drept, îmi întemeiez cererea pe dispozițiile art. 22 C. proc. pen.

Data,                                                            Semnătura,
29.07.2016

Domnului Președinte al Judecătoriei Roman